مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اختلاف بین میانگین ها
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان