مطالب و روش های استفاده شده:
🔹برسی اجزای ایچیموکو
🔹برسی مناطق ساید
🔹زمان