مطالب و روش های استفاده شده:
🔹برسی کراس ها
🔹های،لو ولید
🔹برگشت به 50 درصد