مطالب و روش های استفاده شده:
🔹کاربرد اعداد
🔹باکس ها
🔹زمان