مطالب و روش های استفاده شده:
🔹قوانین چنگال و زمان چنگال
🔹الگو های قیمتی
🔹زمان