مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول خط میانی
🔹 تکمیل N پترن
🔹زمان