مطالب و روش های استفاده شده:
🔹زمان بندی حرکات با گذشته بازار
🔹 چرخه
🔹های ،لو مشترک در دوره ها