مطالب و روش های استفاده شده:
🔹تناسب بندی هایست های و لویست لو ها
🔹حرکات گذشته چرخه
🔹زمان