مطالب و روش های استفاده شده:
🔹برسی حرکات بازار با گذشته چرخه ها
🔹برسی کراس ها
🔹انتقال لو 9 دوره