مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصل ایچیموکو
🔹کراس های مخالف
🔹چرخه فعال بازار