مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹های،مشترک در اسپن Bوکیجنسن
🔹زمان