مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹کراس ها
🔹تناسبات زمانی در ایچیموکو
🔹برابری میانگین ها