مطالب و روش های استفاده شده:
🔹لیمیت زمانی چرخه
🔹تکمیل چرخه
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان