آنچه می آموزید:

🔹حرکات ذاتی ایچیموکو

🔹نواحی برگشت قیمت

🔹اجزای ایچی موکو

🔹جاماندگی اجزا

🔹اصول پایه ایچیموکو

🔹نشانگر های تعادلی