آنچه می آموزید:

🔹تناسب 9 تایی ایچیموکو

🔹عدد 9

🔹اصل برابر میانگین ها

🔹ابعاد هندسی