آنچه می آموزید:

🔹الگوی تناسبات در ایچیموکو دیفالت

🔹فاصله میانگین ها

🔹امواج حرکتی

🔹تناسبات زمانی