آنچه می آموزید:

🔹محاسبه واگرایی ها و همگرایی ها

🔹بازگشت قیمت

🔹تارگت زمانی یا قیمت؟

🔹نحوه کار اندیکاتور مکدی

🔹دایورجنس ها

🔹چرخه ها و 50 درصد بازار

🔹...