آنچه می آموزید:

🔹First Zone

🔹بازگشت به میانگین

🔹اصل چهار هفته ای آقای جان مورفی

🔹محاسبه واگرایی ها و همگرایی ها توسط میانگین

🔹علت استفاده از میانگین ها