آنچه می آموزید:

🔹واگرایی ها در چارت به چه صورت هستند؟

🔹هنر ایچیموکو در واگرایی ها

🔹قطعیت در معاملات با واگرایی ها وجود دارد؟

🔹لیمیت زمانی واگرایی ها

🔹استارت حرکات دوره با واگرایی ها