آنچه می آموزید:

🔹های و لو ولید

🔹عملکرد تنکنسن و کیجنسن

🔹نقاط برگشت