آنچه می آموزید:

🔹کراس ها

🔹تنکن سن و کیجن سن

🔹کومواسپن

🔹ماهیت کراس ها 

🔹های و لو ها در بازار