آنچه می آموزید: 

🔹رفتار اجزا

🔹نواحی برگشت

🔹زمانبندی برگشت