آنچه می آموزید:

🔹چرخه

🔹تناسبات ایچیموکو

🔹درک و استفاده از تناسبات