آنچه می آموزید:

🔹حرکت میانگین ها در دایورجنس ها

🔹زمان دایورجنس ها

🔹محاسبه حرکت میانگین ها