آنچه می آموزید:

🔹چرخه ها

🔹حالت کاسه ای

🔹امواج و میانگین ها

🔹یو شکلی های میانگین

🔹دوره زمانی

🔹چنگال اندروز

🔹برخورد میانگین ها