آنچه می آموزید:

🔹برخال چیست؟

🔹برخال و فرکتال در درون یک کندل استیک

🔹فرکتال در ایچیموکو

🔹نکات در مورد زمان

🔹تمایلات در برخال ها و میانگین ها