مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ترید زده شده بصورت کامل و واضح توضیح داده شده است