هوسودا
لایو ترید 13

/live-13

ترید لایو با قطعیت ایچیموکو و چرخه زمانی میانه


لایو ترید 12

/live-12

اندیکاتور های اخصاصی گروه فرکتال تریدرز


لایو ترید 11

/live-11

ترید لایو با تناسبات و ذات ایچیموکو و چرخه ها(جلسه 13)


لایو ترید10

/live-10

ترید لایو با هندسه مندلبرو برای اولین بار در مارکت ایران


لایو ترید 9

/live-9

لایو ترید با زمان و زاویه در سیکل زمانی ایچیموکو


لایو ترید 8

/live-8

لایو ترید زمانی با چرخه فعال بازار


لایو ترید 7

/live-7

لایو ترید با سیکل چرخه های ایچی موکو و تنگسن