یو شکلی

لایو ترید 8

/live-8

لایو ترید زمانی با چرخه فعال بازار


جلسه دهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-10

بررسی چرخه ها با مثال و حالت U درمیانگین ها و ریز موج در چارت