چنگال

لایو ترید 14

/live-14

لایو ترید با سیکل زمانی چرخه ایچیموکو وقطعیت


لایو ترید 13

/live-13

ترید لایو با قطعیت ایچیموکو و چرخه زمانی میانه