ریاضیات

لایو ترید 8

/live-8

لایو ترید زمانی با چرخه فعال بازار


لایو ترید 1

/live-1

لایو ترید طلا با استفاده از اختلاف میانگین