کیجنسنلایو ترید 2

/live-2

لایو ترید با سیکل های زمانی


جلسه نوزدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-19

تشخیص های و لو بوسیله انتقال دوره ها و اصول پایه


جلسه هجدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-18

ماهیت چیکو اسپن و زمان در ایچیموکو


جلسه هفدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-17

بررسی علل تشکیل های ولو ولید و نحوه شناسایی این نواحی


جلسه دوازدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-12

بررسی چرخه ها با رسم تریند لاین ها و میانگین ها


جلسه یازدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-11

دایورجنس ها کی عمل خواهند کرد؟


جلسه دهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-10

بررسی چرخه ها با مثال و حالت U درمیانگین ها و ریز موج در چارت