نقاط تقاطع دایره ها

لایو ترید10

/live-10

ترید لایو با هندسه مندلبرو برای اولین بار در مارکت ایران