ناحیه ی 50 درصد

لایو ترید 13

/live-13

ترید لایو با قطعیت ایچیموکو و چرخه زمانی میانه