زمان در معاملات

لایو ترید 9

/live-9

لایو ترید با زمان و زاویه در سیکل زمانی ایچیموکو