داوجونز

جلسه دوم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-2

واقعیت واگرایی های فرکتالی در بازار های مالی