جلسه ششم

جلسه ششم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-6

تناسبات و سیکل ها در تناسبات ایچیموکو