جلسه دوم

جلسه سوم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-3

میانگین ها زمان میانگین ها و ارتباط آنها با ایچیموکو


جلسه دوم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-2

واقعیت واگرایی های فرکتالی در بازار های مالی