جلسه دوازدهم

جلسه دوازدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-12

بررسی چرخه ها با رسم تریند لاین ها و میانگین ها