جلسه اول

جلسه اول آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-1

تمایلات و گرایشات فراکتالی-واگرایی ها و همگرایی ها