برسی اعداد

لایو ترید 7

/live-7

لایو ترید با سیکل چرخه های ایچی موکو و تنگسن