تعادل

لایو ترید 226

/live-226

لایو ترید اردیبهشت سال1403 ششمین لایو ترید سال 1403


لایو ترید 225

/live-225

لایو ترید اردیبهشت سال1403 پنجمین لایو ترید سال 1403


لایو ترید 224

/live-224

لایو ترید اردیبهشت سال1403 چهارمین لایو ترید سال 1403


لایو ترید 223

/live-223

لایو ترید اردیبهشت سال1403 سومین لایو ترید سال 1403
توضیحات لایو ترید 222

/description-of-live-trade-222

لایو ترید با اصول ایچیموکو


لایو ترید 222

/live-222

لایو ترید با ایچیموکو


توضیحات لایو ترید 221

/description-of-live-trade-221

لایو ترید قطعی با ایچموکو


لایو ترید 221

/live-221

لایو ترید با ایچیموکو