تحلیل زمانی قیمت

جلسه یازدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-11

دایورجنس ها کی عمل خواهند کرد؟